OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY KOŹMINEK  

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Nowym Nakwasinie 48a

 Dane dotyczące nieruchomości lokalowej położonej w  Nowym Nakwasinie 48a oraz warunki przetargu: 1. Dla nieruchomości położonej w Nowym Nakwasinie 48a Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00040355/3 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Nowy Nakwasin arkusz mapy 1 działka nr 396/1 o pow. 0,1958 ha.3. Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w 1926r., w technologii tradycyjnej murowanej, wyposażonym w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną z odpływem ścieków do zbiornika bezodpływowego. Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 77,61 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni , łazienki, korytarza i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 12,50 m2. Wraz z prawem własności lokalu zbywany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie niezbędnym do racjonalnego  korzystania z budynku w wysokości  9011/36712. Lokal stanowi własność Gminy Koźminek 4. Cena wywoławcza wynosi 50080,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100 gr.), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia  aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji.5. Nieruchomość, na której znajduje się  przedmiotowy lokal, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.6. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.7. Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 5008,00 zł na konto Urzędu Gminy Koźminek Nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 do dnia 19 marca 2013r. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone prze uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika  przetargu, który przetargu nie wygrał podlega  zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.8.  Przetarg odbędzie się dnia  25 marca 2013r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, pokój nr 14.  9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.11. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni  przedstawić  przed podpisaniem aktu notarialnego  zezwolenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji.12. Zarząd zastrzega  sobie prawo odwołania  lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Koźminek www.kozminek.pl.13. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu  udzielają pracownicy Urzędu Gminy , pokój nr 8 , tel. 62 76 38 610.    

Koźminek, 8 lutego 2013r.

 REGULAMIN  Z trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego przez Wójta Gminy Koźminek na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w budynku mieszkalnym w Nowym Nakwasinie 48a, objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00040355/3  Przetarg przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r.NR 207,poz.2108 ) § 1   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, którzy wniosły wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu z dnia 8 lutego 2013r. na konto Urzędu Gminy w Koźminku nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział w Koźminku najpóźniej do dnia                              19 marca 2013r.  § 2 1.     Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Koźminek 2.     W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.  § 3  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  § 4  

 1. W przetargu obowiązuje cena wywoławcza w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,00 zł

 § 5  Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub firmę, która przetarg wygrała.       - 2 -  § 6  

 1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

§ 7  Termin uiszczenia w całości ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa przed podpisaniem aktu notarialnego.  § 8  W przypadku uchylenia się osoby lub firmy wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.  § 9  Koszty umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. § 10  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który powinien zawierać :

 1. termin i miejsce przetargu,
 2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji   gruntów, księgi wieczystej, 
 3. informację o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
 4. informację o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem,
 5. najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
 6. nazwisko i imię, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywcy nieruchomości,
 7. imiona i nazwiska przewodniczącego,  członków komisji przetargowej.