Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku ( Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 199, poz. 4741).

   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm .)