Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy mieszkaniowe i budownictwo

Sprawy lokalowe / socjalne - dokumenty do pobrania

 • Oświadczenie o braku dochodów
 • Oświadczenie o podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w lokalu
 • Oświadczenie o ochronie danych
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego - opis czynności - karta usług
 • Zaświadczenie o dochodach
 • RODO

Nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Wniosek o warunki zabudowy lub cel publiczny
 • Wniosek o warunki zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu Gminy Koźminek
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
 • RODO

Osoba odpowiedzialna:

Daria Matuszewska
Referat Inwestycji i Rozwoju


tel. 62 76 38 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

 • Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości - opis czynności - karta usług 
 • Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości - opis czynności - karta usług

Zakres działania

 1. reprezentowanie organów Gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
 2. wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich,
 3. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości ,
 4. obciążanie nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw dotyczących:
  1. darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatnego oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste między gminą, Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,
  2. zamiany nieruchomości,
  3. żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
  4. wykonywania prawa pierwokupu,
  5. obrotu nieruchomościami,
  6. trwałego zarządu nieruchomościami,
  7. wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości,
  8. opłat za nieruchomości,
  9. ustalania wysokości opłat adiacenckich,
  10. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  11. przenoszenia własności nieruchomości,
 6. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości oraz na sprzedaż lokali mieszkalnych również w drodze bezprzetargowej,
 7. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,
 8. prowadzenie spraw dotyczących warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy,
 9. wnioskowanie o wywłaszczanie nieruchomości,
 10. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw scaleń i podziałów nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,
 13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 14. ewidencjonowanie zasobu gruntów gminnych i jego aktualizacja,
 15. współdziałanie w komunalizacji gruntów Skarbu Państwa:
  1. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa w drodze decyzji administracyjnych z mocy prawa i na wniosek Burmistrza Gminy,
  2. regulowanie stanów prawnych gruntów komunalnych w księgach wieczystych,
 16. nadzorowanie prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby gminne finansowanych ze środków gminnych,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach,
 19. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną,
 20. prowadzenie spraw związanych z produkcją zwierzęcą,
 21. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 22. współdziałanie przy przeprowadzaniu spisu rolnego,
 23. prowadzenie spraw związanych z ochotniczą strażą pożarną w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 24. prowadzenie spraw w zakresie targowisk:
  1. ewidencji,
  2. nadzoru nad działalnością,
  3. kontroli stanu sanitarno-technicznego,
  4. organizowanie nowych targowisk,
 25. prowadzenie ewidencji psów ras uznanych za niebezpieczne,
 26. wydawanie decyzji :
  1. na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne,
  2. na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane,
 27. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
 28. wyposażanie gruntów w urządzenia infrastruktury zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
 29. sporządzanie poświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 30. szacowanie strat spowodowanych wszelkimi klęskami w uprawach rolnych,
 31. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.

Osoba odpowiedzialna:

Maria Załecka
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 763 71 69
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finanse / podatki

Osoba odpowiedzialna:

Podatek od środków transportowych

 • Podatek od środków transportowych - INFORMACJA OGÓLNA  
 • Podatek od środków transportowych - opis czynności - karta usług

Podatek od środków transportowych - dokumenty do pobrania

 • Uchwała RMGK w sprawie wysokości stawek rocznych  
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych  
 • DT-1/A załącznik do deklaracji  
 • Druk oświadczenia w sprawie pojazdu specjalnego 
 • Druk oświadczenia w sprawie przyczepy rolniczej  
 • Druk oświadczenia w sprawie nadpłaty podatku 
 • Druk oświadczenia 
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaświadczenia - dokumenty do pobrania

 • Zaświadczenie o figurowaniu bądź niefigurowaniu jako podatnik podatku rolnego 
 •  Zaświadczenie o figurowaniu bądź niefigurowaniu jako podatnik podatku rolnego  - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Dorota Łuczak
Referat Finansowy
kontakt


tel. 62 76 38 612
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podatek od nieruchomości

 • Podatek od nieruchomości - INFORMACJA OGÓLNA
 • Podatek od nieruchomości - opis czynności - karta usług

Podatek od nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr XXX/189/2020 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 października 2020 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 
 • Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości  
 • Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk obowiązujący do 30.06.2019r.) 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 
 • RODO

Podatek rolny

 • Podatek rolny - INFORMACJA OGÓLNA
 • Podatek rolny - opis czynności - karta usług

Podatek rolny - dokumenty do pobrania

 • Podatek od nieruchomości - INFORMACJA OGÓLNA Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)  
 • IR-1 Informacja o gruntach (druk obowiązujący od 01.07.2019r.)  
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 
 • Formularz informacyjny do ulgi inwestycyjnej
 • Formularz przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Druk składany przy uldze z tytułu nabycia gruntów
 • RODO

Dzierżawy KRUS - dokumenty

 • Druk informacji dotyczący umowy dzierżawy sporządzonej do KRUS, w zamian za rentę stałą lub okresową
 • Druk informacji dotyczący umowy dzierżawy sporządzonej do KRUS, zawartej w celu ubezpieczenia

Podatek leśny

 • Podatek leśny - INFORMACJA OGÓLNA
 • Podatek leśny - opis czynności - karta usług

Podatek leśny - dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.) 
 • IL-1 Informacja o lasach (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 
 • RODO

Podatek akcyzowy

 • Formularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 • Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • Zwrot podatku akcyzowego - opis czynności - karta usług

Osoba odpowiedzialna:

Marta Miklas
Referat Finansowy
kontakt

tel. 62 76 38 615
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenia o niezaleganiu/ zwroty podatku akcyzowego / podatek akcyzowy - dokumenty do pobrania

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 
 • Formularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 • Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. 
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • Zwrot podatku akcyzowego - opis czynności - karta usług

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Pietrucha
Referat Finansowy
kontakt


tel. 62 76 38 608
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona środowiska

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie decyzji

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew
 • Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia

 • Karta przebiegu procesu
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Oświadczenie zgłaszającego instalację
 • Zgłoszenie emisji niewymagającej pozwolenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • Oświadczenie podmiotu

Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Różne

 • Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźminek
 • Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2022-2027
 • Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2016-2020
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek
 • RAPORT Z REALIZACJI „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” ZA OKRES 2018-2019
 • RAPORT Z REALIZACJI „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” ZA OKRES 2020-2021

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Wieruszewska
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarka odpadami

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Druk deklaracji 
 • Regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Informacja na temat płatności 
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / Regulamin 

Adoptuj psa

 • Adoptuj psa / Psy do adopcji

Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • informacja z realizacji zadań za 2012 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2013 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2014 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2015 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2016 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2017 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2018 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2019 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2020 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2021 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2022 r.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Koźminek z realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2012
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2013
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2014
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2015
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2016
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2017
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2018

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźminek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 • Rejon I
 • Rejon II
 • Rejon III
 • Rejon IV
 • Rejon V
 • Rejon VI
 • Rejon VII
 • Rejon VIII
 • Rejon IX
 • Rejon X
 • Eco Harmonogram

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Sobczyńska
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Urząd Gminy Koźminek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kozminek.pl

 • Karta usług - język migowy
 • Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego
 • Karta usług poswiadczenie własnoręczności
 • Karta usług skargi i wnioski
 • Karta wniosek o udostępnienie informacji
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ewa Bieniaszczyk
Referat Organizacyjny
kontakt

tel. 62 76 37 085
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.