Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

 

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koźminek jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek: 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Gminy Koźminek powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku). 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy Koźminek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy Koźminek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd Gminy Koźminek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Gdzie przesłać wniosek: 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Koźminek w jeden z niżej wymienionych sposobów: 

  • - przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek; 
  • - złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek; 
  • - przesłać na numer fax: 62 76 37 207; 
  • - przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • - przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Koźminek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd Gminy Koźminek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.W takim przypadku Urząd Gminy Koźminek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Wójta Gminy Koźminek, na którą przysługuje odwołanie.

Wzór Wniosku o udostępnienie informacji publicznej