Projekty uchwał w 2023r.

Projekty uchwał Listopad 2023

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Koźminek a Gminą Opatówek, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Gminie Opatówek

Zał. do Uchwały Porozumienie Międzygminne

 

Projekty uchwał Październik 2023

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2024

     Zał. nr 1

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

    Zał. nr 1

 

Projekty uchwał Wrzesień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działań naprawczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

Załącznik_Nr_1_Program_działań_naprawczych.

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 – 2024.

 

 Projekty uchwał Sierpień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu Publicznego"

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

6. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

6.1. Uzasadnienie

7. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody

7.1. Uzasadnienie

 

Projekty uchwał czerwiec 2023r.

Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/240/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek, z dnia 29 kwietnia 2021r w sprawie utworzenia Klubu Seniora+.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Załącznik do programu opieki naz zwierzętami bezdomnymi.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2022r.

Bilans SPZOZ 2022

Projekty uchwał sesja 24 maja 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

 

Projekty uchwał sesja 27 kwietnia 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 

Projekty uchwał sesja 6 kwietnia 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.

 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 7. Projekt uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

 10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźminek, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźminek.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

 14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Franciszka Młokosiewicza.

 

Projekty uchwał w 2014r.

Projekty uchwał w styczniu:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koźminek "Pomoc gminy Koźminek w zakresie dożywiania" na lata" 2014-2020.

 

Projekty uchwał w lutym:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

3. Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

4. Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dodatku energetycznego

5. Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

6. Projekt Uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego.

 

Projekty uchwał w marcu:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2014

3. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku

4. Projekt Uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Koźminek

5. Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku" realizowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekty uchwał w maju:

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2013 rok

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 28/16 położonej w Koźminku i zwolnienia z obowiązku przetargowego zawarcia umowy

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/2 położonej w Koźminku

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 123/1 położonej w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej

5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2013 rok

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Koźminek

8. Projekt uchwały w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"