Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gminy Koźminek. Taryfa wejdzie w życie z dniem 29.02.2024 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Decyzja PO.RZT.70.107.2023 z dn. 20.02.2024 w sprawie skrócenia obowiązującej taryfy i zatwierdzenia nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gminy Koźminek. Taryfa weszła w życie w dniu 21.08.2021 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Decyzja Nr PO.RZT.70.382.2021/D/PH z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków