OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ  

Załącznik nr 9 do SIWZ   

Załącznik nr 10 do SIWZ   

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty