OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -„TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM NAKWASINIE”  w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty