kaczmarek2

Mariusz Kaczmarek

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Fundusz Sołecki, Promocja i P. Poż.

tel. 62 76 37 026

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o funduszu sołeckim .

2. Koordynacja działań związanych z patronatem Wójta Gminy istotnych dla środowisk oraz organizacji społecznych,

3. Nadzorowanie wydatkowania prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki oraz nadzór nad ich działalnością,

4. Opracowanie i realizacja strategii promowania Gminy,

5. Inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych,

6. Monitorowanie wszelkich działań o charakterze promocyjno - informacyjnym na terenie Gminy, realizacja polityki informacyjnej oraz udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową,

7. Realizacja wydawnictw promocyjnych, prezentacji multimedialnych, współudział w organizowaniu imprez o charakterze wystawienniczym i targowym,

8. Współdziałanie ze stanowiskami realizującymi inwestycje wpływające na rozwoju Gminy celem promocji gospodarczej Gminy,

9. Nadzór nad gminną stroną internetową,

10. Współpraca z mediami celem promocji Gminy,

11. Koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem Gminy,

12. Opracowywanie rocznych planów imprez promocyjnych z udziałem Gminy,

13. Współdziałanie z Wójtem Gminy przy podejmowaniu działań z zakresu komunikacji społecznej,

14. Współudział w obsłudze uroczystości z udziałem Wójta i przedstawicieli Gminy,

15. Współdziałanie w przeprowadzaniu konsultacji społecznych w zakresie wykonywanych zadań,

16. Koordynacja realizacji stoiska Gminy podczas imprez wystawienniczych i targowych,

17. Współdziałanie z referatami i stanowiskami w zakresie spraw związanych z kreowaniem wizerunku Gminy podczas imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,

18. Realizacja działań promocyjnych poprzez pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

19. Gospodarowanie, inicjowanie zakupu materiałów promocyjnych o gminie,

20. Dokumentowanie miejsc, wydarzeń i osób , wykonywanie zdjęć na potrzeby promocji gminy,

21. Nadzór i kontrola realizacji programów rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz ustalanie potrzeb Gminy w tym zakresie,

22. Prowadzenie ewidencji bazy sportowej i rekreacyjnej służącej realizacji zadań w tym zakresie, a także wyrażanie opinii o jej stanie technicznym lub jej likwidacji,

23. Współdziałanie z właściwymi instytucjami i ich jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo osób podczas imprez sportowo-turystycznych ,

24. Ustalenie założeń organizacyjnych i programowych imprez o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w których uczestniczy Gmina Koźminek,

25. Inspirowanie i organizacja imprez promujących gminę i jej dorobek,

26. Prowadzenie ewidencji bazy turystycznej na terenie Gminy,

27. Współdziałanie z organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie wspierania rozwoju lokalnej oferty turystycznej,

28. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami w zakresie promowania turystyki,

29. Podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie wyszukiwania i pozyskiwania źródeł finansowania imprez gminnych,

30. Udzielanie pomocy organizacjom społeczno - kulturalnym,

35. Współudział przy opracowaniu wieloletnich programów rozwoju życia kulturalnego w gminie,

31. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wykonywanych zadań,

32. Opiniowanie wniosków organizatorów imprez zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,

33. Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją sprzętu p.poż. oraz wydatkami na budowę, remonty i modernizację bazy związanych z ochroną przeciw pożarową gminy w jednostkach OSP w gminie Koźminek.

34. Udział w spotkaniach prezydium gminnego OSP,

35. Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,