OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŹMINEK

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 83 f ust. 1 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249 ze zm.)

 

Wójt Gminy Koźminek

 

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Rady Gminy Koźminek w sprawie określenia kryterium w oparciu, o które zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Koźminek

 

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

 

Opiniowany dokument jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Koźminku,  ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00) oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koźminku i na facebooku .

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

 

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 06.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. 
w jednej z następujących form:

 

- w formie pisemnej

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 

    - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00).

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koźminek.

 

Załączniki:

 

Projekt uchwały Rady Gminy Koźminek w sprawie określenia kryterium, w oparciu, o które zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Koźminek