Koźminek, 03 grudnia 2008 r.

OŚr. 7624-2/08

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 03 grudnia 2008 r. nr OŚr.7624-2/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: rozbudowa fermy indyków do łącznej obsady 840 DJP, położonej w Gaci Kaliskiej, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 13/4.

Inwestor : P. Mirosław i Dorota Warszewscy, zam. Gać Kaliska 18, Gm. Koźminek.

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK