OŚr.7624-8/09  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach                    

Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Koźminek na działce o nr ewid. 646, 647, na wniosek Grażyny  Wałęsa, zam. ul. Mielęckiego 20, 62-840 Koźminek.Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.  Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się
z wnioskiem inwestora oraz  „Informacją o planowanym przedsięwzięciu”, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Koźminek, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY KOŹMINEK          

Koźminek, 22 grudnia 2009 r.