Koźminek, 6 sierpnia 2014 r.

K U R E N D A

Uprzejmie informuję, że można skorzystać z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.                               

Warunki udzielenia stypendium:

1.Osoba musi zamieszkiwać na terenie Gminy Koźminek,2. Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł na członka rodziny           

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.           

Stypendium nie przysługuje: 

1. Uczniom klas zerowych. 

2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Koźminek .  

 3. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie

przekracza 2120 zł. (rocznie).4. Uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można otrzymać w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek oraz na stronie internetowej www.kozminek.pl

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, można składać w terminie od 1 do 15 września 2014 rw Urzędzie Gminy Koźminek, pokój nr 12, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2014 r. 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków stypendialnych.

Do wniosku składanego w miesiącu wrześniu należy przedstawić dochody za miesiąc poprzedzający datę złożenia tj; sierpień 2014. Przyjmuje się że, z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł. 

Przypominamy wszystkim, którzy korzystają z w/w stypendium o konieczności rozliczania faktur na przyznaną kwotę. Należy przy wakacyjnych zakupach szkolnych pobierać faktury na przybory szkolne i podręczniki.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica ( wnioskodawcę)  lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7; 62-840 Koźminek, pokój nr 11,

tel. 0-62 76-37-122

Wniosek

Oświadczenie

Regulamin