Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Koźminek - etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 11 do SIWZ 

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Zmiana ogłoszenia - BZP

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacja treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty