Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek 

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

SPROSTOWANIE DO SIWZ

UWAGA!!! Zmiana nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia