OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ  

Załącznik nr 9 do SIWZ  

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty