Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ  

Wykaz posesji na terenie Gminy Kozminek 

Pytania i Odpowiedzi - Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek"

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania