Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 8 - SOPZ do SIWZ

Załącznik nr 9 -  Wykaz posesji na terenie Gminy Koźminek

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty