Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675341P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy. "

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty