Uchwała Nr LXI/377/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała Nr LXI/378/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała Nr LXI/379/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Koźminek.

Uchwała Nr LXI/380/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębsko.

Uchwała Nr LXI/381/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Józefina, Murowaniec.

Uchwała Nr LXI/382/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbrowa.

Uchwała Nr LXI/383/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Oszczeklin.

Uchwała Nr LXI/384/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku i Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Uchwała Nr LXI/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 637/2 położonej w Koźminku przy ulicy Andrzeja Mielęckiego.

Uchwała Nr LXI/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

Uchwała Nr LXI/387/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Uchwała Nr LXI/388/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXI/389/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2022-2027”.

zał. nr 1

Uchwała Nr LXI/390/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXI/391/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXI/392/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany przyjętego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXII/393/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr LXII/394/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Uchwała Nr LXII/395/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała Nr LXII/396/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała Nr LXII/397/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.

Uchwała Nr LXII/398/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LXII/399/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXII/400/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr LXII/401/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Uchwała Nr LXII/402/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźminek, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXII/403/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXII/404/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXII/405/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Uchwała Nr LXII/406/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Franciszka Młokosiewicza.

Uchwała nr LXIII/407/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXIII/408/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXIV/409/2023 z dnia 24 maja 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXIV/410/2023 z dnia 24 maja 2023r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXIV/411/2023 z dnia 24 maja 2023r. w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

Uchwała nr LXV/412/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania.

Uchwała nr LXV/413/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok.

Uchwała nr LXV/414/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2022 rok.

Uchwała nr LXV/415/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała nr LXV/416/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXV/417/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXV/418/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/240/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek, z dnia 29 kwietnia 2021r w sprawie utworzenia Klubu Seniora+.

Uchwała nr LXV/419/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Uchwała nr LXV/420/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

Uchwała nr LXV/421/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2022r.

Uchwała nr LXVI/422/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

Uchwała nr LXVI/423/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXVI/424/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku.

Uchwała nr LXVI/425/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu Publicznego".

Uchwała nr LXVI/426/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu.

Uchwała nr LXVI/427/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Uchwała nr LXVI/428/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

Uchwała nr LXVII/429/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

Uchwała nr LXVII/430/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

Uchwała nr LXVII/431/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu

Uchwała nr LXVII/432/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia programu działań naprawczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Uchwała nr LXVII/433/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Uchwała nr LXVII/434/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 – 2024

Uchwała nr LXVIII/435/2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXVIII/436/2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXVIII/437/2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2024.

Uchwała nr LXVIII/438/2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Uchwała nr LXIX/439/2023 z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Koźminek a Gminą Opatówek, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Gminie Opatówek

Uchwała nr LXX/440/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko”.

 Uchwała nr LXX/441/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

Uchwała nr LXX/442/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

Uchwała nr LXX/443/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

Uchwała nr LXX/444/2023 z dnia 30 listopada 2023r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr LXX/445/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Uchwała nr LXX/446/2023 z dnia 30 listopada 2023r.w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu

Uchwała nr LXX/447/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

Uchwała nr LXX/448/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

Uchwała nr LXX/449/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

Uchwała nr LXX/450/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 500/3 położonej w miejscowości Nowy Nakwasin

Uchwała nr LXX/451/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Uchwała nr LXX/452/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Uchwała nr LXX/453/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Koźminku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 i zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała nr LXX/454/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem służebności gruntowej

Uchwała nr LXX/455/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek

Uchwała nr LXX/456/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała nr LXX/457/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

Uchwała nr LXX/458/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów

Uchwała nr LXX/459/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LXX/460/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

Uchwała nr LXX/461/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LXXI/462/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizacje zadania pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”.

Uchwała nr LXXI/463/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała nr LXXI/464/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXXI/465/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXXI/466/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032.

Uchwała nr LXXI/467/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

Uchwała nr LXXI/468/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 478 położonej w miejscowości Koźminek

Uchwała nr LXXI/468/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 478 położonej w miejscowości Koźminek.