Uchwała Nr LXI/377/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała Nr LXI/378/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała Nr LXI/379/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Koźminek.

Uchwała Nr LXI/380/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębsko.

Uchwała Nr LXI/381/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Józefina, Murowaniec.

Uchwała Nr LXI/382/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbrowa.

Uchwała Nr LXI/383/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Oszczeklin.

Uchwała Nr LXI/384/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku i Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Uchwała Nr LXI/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 637/2 położonej w Koźminku przy ulicy Andrzeja Mielęckiego.

Uchwała Nr LXI/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

Uchwała Nr LXI/387/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Uchwała Nr LXI/388/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXI/389/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2022-2027”.

zał. nr 1

Uchwała Nr LXI/390/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXI/391/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXI/392/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany przyjętego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LXII/393/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr LXII/394/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Uchwała Nr LXII/395/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała Nr LXII/396/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała Nr LXII/397/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.

Uchwała Nr LXII/398/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LXII/399/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXII/400/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr LXII/401/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Uchwała Nr LXII/402/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźminek, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXII/403/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXII/404/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźminek.

Uchwała Nr LXII/405/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Uchwała Nr LXII/406/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Franciszka Młokosiewicza.

Uchwała nr LXIII/407/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXIII/408/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXIV/409/2023 z dnia 24 maja 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Uchwała nr LXIV/410/2023 z dnia 24 maja 2023r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała nr LXIV/411/2023 z dnia 24 maja 2023r. w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.