Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2022 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok.

Sprawozdania roczne za 2022r. GBP w Koźminku, GCK w Koźminku i SPZOZ w Koźminku

Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy za 2022r.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.