2018

protokół nr I/2018

protokół nr II/2018

protokół nr III/2018

protokół nr IV/2018

protokół nr V/2019

protokół nr VI/2019

protokól nr VII/2019

protokół nr VIII/2019

protokół nr IX/2019

protokól nr X/2019

protokół nr XI/2019

protokól nr XII/2019

protokół nr XIII/2019

protokół nr XIV/2019

protokół nr XV/2019

protokół nr XVI/2019

protokół nr XVII/2019

protokół nr XVIII/2019

protokół nr XIX/2019

   

ROK 2020

protokół nr XX/2020

protokół nr XXI/2020

protokół nr XXII/2020

protokół nr XXIII/2020

protokół nr XXIV/2020

protokół nr XXV/2020

protokół nr XXVII/2020

protokół nr XXVIII/2020

protokół nr XXIX/2020 

protokół nr XXX/2020

protokół nr XXXI/2020

protokół nr XXXII/2020

   

ROK 2021

protokół nr XXXIII/2021

protokół nr XXXIV/2021

protokół nr XXXV/2021

protokół nr XXXVI/2021

protokół nr XXXVII/2021

protokół nr XXXVIII/2021

protokół nr XXXIX/2021

protokół nr XL/2021

protokół nr XLI/2021

protokół nr XLII/2021 

protokół nr XLIII/2021

protokół nr XLIV/2021

protokół nr XLV/2021

protokół nr XLVI/2021

protokół nr XLVII/2021

 

ROK 2022

protokół nr XLIX/2022

protokół nr L/2022

protokół nr LI/2022

protokół nr LII/2022

protokół nr LIII/2022

protokół nr LIV/2022

protokół nr LV/2022

protokół nr LVI/2022

protokół nr LVII/2022

protokół nr LVIII/2022

protokół nr LIX/2022

protokół nr LX/2022

 

ROK 2023

protokół nr LXI/2023

protokół nr LXII/2023

protokół nr LXIII/2023

protokół nr LXIV/2023

protokół nr LXV/2023

protokół nr LXVI/2023

protokół nr LXVII/2023

protokół nr LXVIII/2023

Protokół nr LXIX/2023

Protokół nr LXX/2023

Protokół nr LXXI/2023

 

ROK 2024

Protokół nr LXXII/2024

Protokół nr LXXIII/2024

Protokół nr LXXIV/2024