Koźminek,   30  października    2017r.

 

GOPS.110.10.2017

Protokół
 

W dniu  10 października   2017 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Koźminku przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

referent ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego    

 

Nabór przeprowadziła komisja w składzie :    

 

1. Agnieszka Zaremba - Drużbiak - Przewodniczący Komisji

 

2. Lidia Michałowska                    - Sekretarz Komisji                                                            

 

3. Joanna Karpisiewicz                 - Członek Komisji

 

4. Monika Nowak                         - Członek Komisji

 

Liczba nadesłanych ofert:  9 szt.  , w tym ofert spełniających wymogi formalne 9 szt..

 

Ofert złożonych po terminie : 0 szt. . 

 

Wszyscy kandydaci zostali telefonicznie poinformowani o dacie oraz formie przeprowadzenia naboru .

 

Do naboru przystąpiło 7 osób.

 

Zastosowano następujące techniki naboru:

  1. Ocena dokumentacji
  2. Test kwalifikacyjny
  3. Rozmowa kwalifikacyjna
 

Kandydaci najlepsi uszeregowani  według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze  :

  1. Wioletta Wiertelak  zam. Koźminek             
  2. Marta Paulina Wojnowska  zam . Oszczeklin            
  3. Anna Antczak  zam. Smółki

Do  zatrudnienia  wskazana  została  Pani  Wioletta Wiertelak   zamieszkała  w Koźminku   .

 

Uzasadnienie wyboru :

 

Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani  Wioletta Wiertelak   wykazała się najbardziej odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta ds.  świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego  . Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych  , testu kwalifikacyjnego  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe .  Pani Wioletta Wiertelak  spełnia wszystkie wymogi prawne oraz te zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze .   

 

Sporządziła:

 

/-/ Lidia Michałowska