GOPS.110.6.2017                                        

Koźminek, 6 września 2017r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

oraz funduszu alimentacyjnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w  Koźminku

ul. Kościuszki 7  62-840 Koźminek

 

1.Wymagania niezbędne:

-       obywatelstwo polskie

-       wykształcenie wyższe magisterskie

-       znajomość przepisów z zakresu zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego

-       nie był/była skazany/a/ prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       posiada biegłą znajomość obsługi komputera (Windows XP, 7-10) w szczególności praktycznego wykorzystania programów:  Excel, Word, Outlook, przeglądarek internetowych (Firefox, Internet Explorer)  w tym obsługi aplikacji webowych,

-       umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, skaner) jak również obsługa e-maila,

-       posiada nieposzlakowaną opinię,

-       ukończone 18 lat życia oraz posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2. Wymagania dodatkowo pożądane (nieobligatoryjne):

-       nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona

-       wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został
na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd,

-       doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

-       znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze i alimentacyjne,

-       prawo jazdy kat. B,

-       umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne,

-       znajomość przepisów prawnych dotyczących jednostek samorządowych,

-       preferowany kierunek studiów: administracja, pedagogika, praca socjalna,

-       sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,

-       wysoka kultura osobista,

 

3. Predyspozycje osobowościowe:

-       kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowanie godności i prawa osób do samostanowienia, komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy w  zespole, systematyczność i rzetelność, dyspozycyjność, uczciwość, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, proponowanie rozwiązań, kreatywność, odporność na stres, profesjonalizm w pracy z klientem.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca na pełny etat,

- praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku ( wg. stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

- wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych                    ( Dz.U. 2014, poz. 1786 ze zmianami)oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku,

- wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia miesiąca,

- praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Koźminku,

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-       przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wpływu wniosków oświadczenie rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny oraz udzielanie informacji w tym zakresie,

-       ustalanie prawa do w/w świadczeń,

-       przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń, rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego ,rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,

-       wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielanych świadczeń,

-       wprowadzanie danych do programu komputerowego,

-       export oraz import danych z wykorzystywanych systemów informatycznych,

-       sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń,

-       prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym w stosunku do osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

-       zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

-       sporządzanie comiesięcznych list wypłat dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu  alimentacyjnego,

-       wykonywanie  i  załatwianie   innych  zleconych    zadań  przez   Kierownika i Zastępców Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

-       współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, urzędami administracji publicznej, instytucjami, organami prowadzącymi postępowania egzekucyjne,

-       sporządzanie sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykonanych zadań
w zakresie w/w świadczeń,

-       innowacyjność w procesie inicjowania i podejmowania przedsięwzięć organizacyjnych podnoszących jakość pracy w celu zapewnienia właściwej oraz terminowej realizacji świadczeń,

-       składanie zapotrzebowań na środki finansowe wynikające z konieczności wykonywanych zadań,

-       opracowywanie planów, sprawozdań, opinii i wniosków z działalności,

-       uczestniczenie w inwentaryzacji jako osoba materialnie odpowiedzialna,

-       kontrola terminowości prowadzonych spraw,

-       prowadzenie bezpośredniej obsługi klientów ( wnioskodawców),

-       wydawanie zaświadczeń o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-       przygotowanie danych do projektu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywanych obowiązków,

-       przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-       stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

-        stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

-       Usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,

-       ścisła współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-       gotowość do podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz poprzez samokształcenie,

6.  Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w sierpniu 2017r. ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

-       życiorys zawodowy (CV),

-       list motywacyjny,

-       odpis lub potwierdzone kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

-       oświadczenie o braku kary za przestępstwa popełnione umyślnie,

-       oświadczenie o niekaralności,

-       oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej,

-       oświadczenie na temat obowiązku alimentacyjnego,

-       podpisane odręcznie oświadczenie złożone w trybie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       kopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach lub szkoleniach,

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,

-       oryginał kwestionariusza osobowego,

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 20 września 2017r.
do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku,
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek  (obowiązuje data i godzina wpływu oferty do GOPS lub data stempla pocztowego).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)".

 

Aplikacje należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Konkurs na referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku."

 

Oferty złożone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Informacja o: kandydatach spełniających wymagania formalne oraz wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kozminek.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Koźminek i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

Nabór odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjne lub /i test kwalifikacyjny. O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

 

 

Załączniki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych