Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741)

zawiadamiam,

że w dniu 19 maja 2021 r. wydana została decyzja GPMB.6733.3.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie hali sportowej – Szkoła Podstawowa w Moskurni w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej
w Moskurni”, dla terenu działki nr 12/2 położonej w miejscowości Moskurnia, obręb Moskurnia, gmina Koźminek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 (pokój nr 8) w godz. 700 – 1500.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021, poz. 735) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokument PDF - kliknij aby pobrać