Obwieszczenie Burmistrza Gminy Koźminek

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293)

zawiadamiam,

że 19 kwietnia 2021r. wydana została decyzja GPMB.6733.2.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie i budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dębsko – Etap II” dla terenu działek nr 124/3, 124/4, 124/5, 125, 126, 549, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 123, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 102, 545, 547 położonych w miejscowości Dębsko, obręb Dębsko, gmina Koźminek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 (pokój nr 8) w godz. 700 – 1500.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020, poz. 256) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokument do pobrania - kliknij aby pobrać