Wójt Gminy Koźminek działając na podstawie  art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że do Urzędu Gminy w Koźminku wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Kaliszu o podział nieruchomości położonej w miejscowości Chodybki, obręb Chodybki gm. Koźminek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170 o powierzchni 1,4600 ha stanowiącej drogę na działki nr 170/1 i 170/2. Przedmiotowa nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, w ewidencji gruntów i budynków znajduje się we władaniu samoistnym Skarbu Państwa. W terminie 2 miesięcy do Urzędu Gminy w Koźminku mogą zgłaszać się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do dzielonej nieruchomości. Po tym terminie Wójt Gminy Koźminek wyda decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.