O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KOŹMINEK

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art.46a ust.5,art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62,poz.627 ze .zm./ i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)


WÓJT GMINY KOŹMINEK
informuje, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Koźminek ( w imieniu której działa Pracownia Usług Inżynierskich, mgr inż. Cezary Makowski, ul. Marii Koszutskiej 1, 62-800 Kalisz)  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rekonstrukcji elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości  Koźminek” ,  gm. Koźminek.

W  okresie od dnia 08 kwietnia 2008 r. do dnia 22 kwietnia 2008 r.  zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski  oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Koźminek w pok. nr.1

 


                                                                          WÓJT GMINY KOŹMINEK