Koźminek, 15 maja 2008 r.

OŚr – 7624-2/08


I N F O R M A C J A


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 4 pkt. 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm./


WÓJT GMINY KOŹMINEK

zawiadamia


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania wnioskodawcy :

P. Mirosławowi i Dorocie Warszewskim , zam. Gać Kaliska 18, gm. Koźminek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie fermy indyków do łącznej obsady 840 DJP, położonej w Gaci Kaliskiej, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 13/4.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Koźminku , przy ul. Kościuszki 7 , w pokoju nr 3, w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.


W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY KOŹMINEK