Koźminek, 30 czerwca 2008 r.

OŚr.7624-1/08

I N F O R M A C J A

 

 

     Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r. nr OŚr.7624-1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n :

Rekonstrukcja elementów historycznych układu urbanistycznego miejscowości Koźminek

polegającego na przebudowie nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego wraz z przebudową nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej w tych ulicach oraz na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Kilińskiego.

Inwestor : Gmina Koźminek.

     Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK