Witamy Państwa na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koźminek.
W ostatnim czasie zmieniliśmy platformę internetową wykorzystywaną do publikacji naszych serwisów www. Wszystkie materiały ze "starej wersji" serwisu zostały przeniesione na obecną stronę.
W celu weryfikacji właściwej daty publikacji niektórych dokumentów i ogłoszeń wymaganych odpowiednimi przepisami zapraszamy na "archiwalną stronę serwisu"

Aby przejść do archiwalnej strony kliknij tutaj

I Sesja Rady Gminy Koźminek

II Sesja Rady Gminy Koźminek

III Sesja Rady Gminy Koźminek

IV Sesja Rady Gminy Koźminek

V Sesja Rady Gminy Koźminek

VI Sesja Rady Gminy Koźminek

VII Sesja Rady Gminy Koźminek

VIII Sesja Rady Gminy Koźminek

IX Sesja Rady Gminy Koźminek

X Sesja Rady Gminy Koźminek

XI Sesja Rady Gminy Koźminek

XII Sesja Rady Gminy Koźminek

XIII Sesja Rady Gminy Koźminek

XIV Sesja Rady Gminy Koźminek

XV Sesja Rady Gminy Koźminek

XVI Sesja Rady Gminy Koźminek

XVII Sesja Rady Gminy Koźminek

XVIII Sesja Rady Gminy Koźminek

XIX Sesja Rady Gminy Koźminek

XX Sesja Rady Gminy Koźminek

XXI Sesja Rady Gminy Koźminek

XXII Sesja Rady Gminy Koźminek

XXIII Sesja Rady Gminy Koźminek

XXIV Sesja Rady Gminy Koźminek

XXV Sesja Rady Gminy Koźminek

XXVI Sesja Rady Gminy Koźminek

XXVII Sesja Rady Gminy Koźminek

XXVIII Sesja Rady Gminy Koźminek

XXIX Sesja Rady Gminy Koźminek

XXX Sesja Rady Gminy Koźminek

XXXI Sesja Rady Gminy Koźminek

XXXII Sesja Rady Gminy Koźminek

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XL Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

XLIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

L Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LX Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXV Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

LXIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek

 

 

- Interpelacja p. radnego Jacka Wolniaczyka 25.08.2021 r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Jacka Wolniaczyka 07.09.2021 r.

 

- Interpelacje i odpowiedz1 p. radnego Marcina Janiaka 28.11.2019r., odp.: 09.12.2019r. nr 1, nr 2

 

- Interpelację i odpowiedzi p. radnego Marcina Janiaka 24.09.2019r., odp.: 08.10.2019r.

 

- Interpelacja p. radnych Marii Maślak i Włodzimierza Janiaka 27.02.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnych Marii Maślak i Włodzimierza Janiaka 18.03.2019r.

 

- Interpelacja p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 04.03.2019r. (droga Dębsko-Ostoja)

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 15.03.2019r. (droga Dębsko-Ostoja)

 

- Interpelacja p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 04.03.2019r. (droga Dębsko-Dosinek)

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 15.03.2019r .(droga Dębsko-Dosinek)

 

- Interpelacja p. radnego Jarosława Tomiesa 27.02.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Jarosława Tomiesa 14.03.2019r.

 

- Interpelacja p. radnego Dariusza Zgardy 28.03.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Dariusza Zgardy 11.04.2019r.

 

Projekty uchwał w 2023r.

Projekty uchwał Listopad 2023

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Koźminek a Gminą Opatówek, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Gminie Opatówek

Zał. do Uchwały Porozumienie Międzygminne

 

Projekty uchwał Październik 2023

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2024

     Zał. nr 1

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

    Zał. nr 1

 

Projekty uchwał Wrzesień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działań naprawczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

Załącznik_Nr_1_Program_działań_naprawczych.

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 – 2024.

 

 Projekty uchwał Sierpień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu Publicznego"

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

6. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

6.1. Uzasadnienie

7. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody

7.1. Uzasadnienie

 

Projekty uchwał czerwiec 2023r.

Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/240/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek, z dnia 29 kwietnia 2021r w sprawie utworzenia Klubu Seniora+.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Załącznik do programu opieki naz zwierzętami bezdomnymi.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2022r.

Bilans SPZOZ 2022

Projekty uchwał sesja 24 maja 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

 

Projekty uchwał sesja 27 kwietnia 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 

Projekty uchwał sesja 6 kwietnia 2023r.

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.

 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 7. Projekt uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

 10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźminek, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźminek.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

 14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Franciszka Młokosiewicza.

 

Projekty uchwał w 2014r.

Projekty uchwał w styczniu:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koźminek "Pomoc gminy Koźminek w zakresie dożywiania" na lata" 2014-2020.

 

Projekty uchwał w lutym:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

3. Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

4. Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dodatku energetycznego

5. Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

6. Projekt Uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego.

 

Projekty uchwał w marcu:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2014

3. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku

4. Projekt Uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Koźminek

5. Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku" realizowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekty uchwał w maju:

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2013 rok

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 28/16 położonej w Koźminku i zwolnienia z obowiązku przetargowego zawarcia umowy

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/2 położonej w Koźminku

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 123/1 położonej w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej

5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2013 rok

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Koźminek

8. Projekt uchwały w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

Sesje Rady Miejskiej Gminy Koźminek w 2023 roku

Styczeń

Kwiecień - 6 kwietnia 2023

Kwiecień - 27 kwietnia 2023

Maj

Czerwiec

Sierpień

Wrzesień

Październik 

Listopad 3.11

Listopad 30.11

 

Sesje Rady Miejskiej Gminy Koźminek w 2022 roku

Luty

Marzec

Kwiecień

Czerwiec - 9 czerwca 2022

Czerwiec - 30 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy, że uległo zmianie miejsce obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek.

Sesja odbędzie się 30 czerwca 2022r. w Sali OSP Koźminek (Lavendowa)

Lipiec - 5 lipca 2022

Wrzesień - 8 września 2022

Wrzesień - 29 września 2022

Październik

Grudzień

 

Sesje Rady Miejskiej Gminy Koźminek w 2021 roku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec - 21 czerwca 2021

Czerwiec - 29 czerwca 2021

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Październik 27.10.2021

Listopad - 10 listopada 2021

Listopad - 22 listopada 2021

Grudzień - 1 grudnia 2021

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek została przełożona z dnia 1.12.2021r. ( środa) na dzień 3.12.2021r. (piątek).

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 natomiast jej część uroczysta o godz. 11.00 miejsce i program jak w zawiadomieniu.

Grudzień - 20 grudnia 2021

Grudzień - 29 grudnia 2021

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2020 roku

Marzec

Maj

Wrzesień

Pażdziernik

Grudzień - 3 grudnia 2020

Grudzień - 28 grudnia 2020

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2019 roku

Luty - 6 luty 2019

Luty - 28 luty 2019

Marzec

Kwiecień - 8 kwietnia 2019

Kwiecień - 30 kwietnia 2019

Czerwiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad - 14 listopada 2019

Listopad - 28 listopada 2019

Grudzień - 20 grudnia 2019

Grudzień - 30 grudnia 2019

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2018 roku

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Czerwiec-11 czerwca 2018

Czerwiec-19 czerwca 2018

Sierpień

Wrzesień- 5 września 2018

Wrzesień- 28 września 2018

Październik

22 Listopad

27 Listopad

7 Grudzień

28 Grudzień

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2017 roku

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2016 roku

Luty

Marzec

Kwiecień

Czerwiec

 

Sesje Rady Gminy w 2014 roku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Listopad

Grudzień

Grudzień - 8 grudnia 2014r.

Grudzień - 29 grudnia 2014r.

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2015 roku

Luty

Marzec

Kwiecień

Czerwiec

Grudzień

 

Sesje Rady Gminy Koźminek w 2016 roku:

Luty

Czerwiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7, 62 - 840 Koźminek
tel. + 48 62 763 70 85, fax. +48 62 763 72 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urząd jest czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach - od 7.00 do 15.00

Vision and Values
We welcome and value different journeys through kindness, simplicity and humour.